Polityka Prywatności

A. Wprowadzenie

2. W razie pytań dotyczących przetwarzania Twoich danych osobowych oraz przysługujących Ci praw, skontaktuj się z naszym Inspektorem Ochrony Danych drogą mailową na adres: iod@csmm.pl.

4. Zgoda na korzystanie z plików cookie udzielona zgodnie z warunkami niniejszej Polityki podczas pierwszej wizyty na naszej stronie, pozwala nam na korzystanie z plików cookie przy każdej kolejnej wizycie na naszej stronie.

B. Zbieranie danych osobowych

1. Dane osobowe dostarczane przez Ciebie:

a) informacje wprowadzane podczas rejestracji i tworzenia profilu w naszej witrynie internetowej, tj. płeć, imię, nazwisko, adres e-mail,

b) informacje dotyczące wszystkiego, co kupujesz oraz usług, z których korzystasz lub transakcji dokonywanych za pośrednictwem naszej strony internetowej, w tym imię i nazwisko, adres, numer telefonu, adres e-mail i dane

c) informacje, takie jak imię i nazwisko oraz adres e-mail, które podajesz w celu subskrypcji naszych e-maili lub biuletynów;

d) informacje publikowane na naszej stronie internetowej z zamiarem opublikowania ich w Internecie, w tym nazwa użytkownika, zdjęcia profilowe i treść umieszczanych postów,

e) informacje zawarte we wszelkiej korespondencji przesyłanej do nas e-mailem lub za pośrednictwem naszej strony internetowej, w tym treści komunikacyjne i metadane;

f) wszelkie inne dane osobowe, które nam przesyłasz. Zanim ujawnisz nam dane osobowe innej osoby, musisz uzyskać zgodę tej osoby na ujawnienie i przetwarzanie tych danych osobowych zgodnie z niniejszymi zasadami.

2. Informacje gromadzone o Tobie automatycznie:

a) informacje o komputerze, w tym adres IP, lokalizacja geograficzna, typ i wersja przeglądarki oraz system operacyjny;

b) informacje o Twoich wizytach i korzystaniu z tej witryny, w tym źródło odesłań, długość wizyty, wyświetlenia stron i ścieżki nawigacji w witrynie.

C. Korzystanie z twoich danych osobowych

Dane osobowe przesłane do nas za pośrednictwem naszej strony internetowej bądź informacje zbierane o Tobie automatycznie będą wykorzystywane w celu:

a) administrowania naszą stroną internetową;

b) personalizowania naszej strony internetowej dla Ciebie;

c) umożliwienia korzystania z usług dostępnych na naszej stronie internetowej;

d) wysyłania towarów zakupionych za pośrednictwem naszej strony internetowej;

e) świadczenia usług zakupionych za pośrednictwem naszej strony internetowej;

f) wysyłania do Ciebie wyciągów, faktur i przypomnień o płatnościach oraz odbioru płatności od Ciebie;

g) przesyłanie nie marketingowej komunikacji handlowej;

h) wysyłanie powiadomień o zmianie statusu zamówienia,

i) wysyłania naszego Newslettera;

j) prowadzenia działań marketingowych, polegającym na kontakcie telefonicznym;

k) przesyłania pocztą elektroniczną informacji marketingowych dotyczących naszej działalności

l) dostarczania stronom trzecim informacji statystycznych o naszych użytkownikach (ale te osoby trzecie nie będą w stanie zidentyfikować żadnego konkretnego użytkownika na podstawie tych informacji);prowadzenia działań marketingowych, polegającym na kontakcie telefonicznym;

m) zajmowania się zapytaniami i skargami składanymi przez Ciebie lub dotyczącymi Ciebie w związku z naszą witryną;

n) zapewnienia bezpieczeństwa naszej strony internetowej i zapobieganie oszustwom;

o) weryfikacji zgodności z warunkami korzystania z naszej strony internetowej (w tym monitorowanie prywatnych wiadomości wysyłanych za pośrednictwem naszej prywatnej usługi przesyłania wiadomości);

p) innych zastosowań. Jeśli prześlesz dane osobowe do publikacji w naszej witrynie, opublikujemy je i wykorzystamy w inny sposób zgodnie z udzieloną nam licencją.

Działania podane w ppkt. g)-k) podejmujemy jedynie jeśli wyraziłeś na to wyraźną zgodę. Zgoda jest dobrowolna i może być w każdej chwili odwołana. Wystarczy wysłać taką informację na adres e-mail: iod@csmm.pl lub klikając w link dezaktywacyjny, który jest w każdej wysyłanej wiadomości. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność przetwarzanych danych przed jej wycofaniem.

Twoje ustawienia prywatności mogą być wykorzystane do ograniczenia publikacji Twoich informacji na naszej stronie internetowej i mogą być dostosowane za pomocą kontroli prywatności na stronie. Nie będziemy bez Twojej wyraźnej zgody przekazywać danych osobowych stronom trzecim, lub jakimkolwiek innym związanym z nimi stronom trzecim, w celach marketingu bezpośredniego.

D. Podstawa prawna przetwarzania danych

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych może być:

a) zgoda na przetwarzanie danych w celach marketingowych i/lub handlowych, o której mowa w art. 6 ust. 1 lit. a) RODO;

b) konieczność dysponowania danymi na potrzeby podjęcia na Twój wniosek działań przed planowaną do zawarcia umową, o której mowa w art. 6 ust. 1 lit. b) RODO;

c) konieczność dysponowania danymi na potrzeby wykonania zawartej umowy, o której mowa w art. 6 ust. 1 lit. b) RODO;

p>

d) konieczność wypełnienia przez Spółkę obowiązków prawnych wynikających z przepisów prawa,

p> o której mowa w art. 6 ust. 1 lit. c) RODO;

e) konieczność realizacji prawnie uzasadnionych interesów Spółki, o której mowa w art. 6 ust. 1 lit. f) RODO. Prawnie uzasadnionym interesem są relacje biznesowe łącze Spółkę z osobą, której dane są przetwrzaen bądź ustalenie, dochodzenie lub obrona roszczeń.

E. Odbiorcy danych

Twoje dane osobowe przekazane za pośrednictwem naszej strony internetowej, nie są ujawniane podmiotom trzecim, chyba że dzieje się to w przypadku:

a) Twojej wyraźnej zgody osoby;

b) przekazania danych uprawnionym organom na podstawie przepisów prawa (np. organom wymiaru sprawiedliwości).

W niektórych sytuacjach mamy prawo przekazywać Twoje dane, jeśli będzie to konieczne, abyśmy mogli prawidłowo realizować nasze działania. Będziemy przekazywać podane dane wyłącznie trzem grupom odbiorców, tj.:

- osobom upoważnionym przez nas czyli naszym pracownikom oraz współpracownikom, którzy muszą mieć dostęp do tych danych, aby wykonywać swoje obowiązki,

– podmiotom przetwarzającym, którym powierzymy dane do przetwarzania, tj. firmą świadczącym dla nas serwis w zakresie IT oraz dostawcą systemu informatycznego;

- innym odbiorcom danych takim jak: kurierzy.

W przypadku konieczności udostępnienia danych osobowych podmiotom trzecim, wymagamy od nich zachowania poufności i bezpieczeństwa informacji oraz wykorzystania ich jedynie do zapewnienia nam danej usługi. Mamy zawarte stosowne umowy powierzenia przetwarzania danych z podmiotami, którym przekazujemy dane osobowe.

F. Transfery danych poza Europejski Obszar Gospodarczy

Informacje, które gromadzimy nie są transferowane poza Europejski Obszar Gospodarczy.

G. Okres przetwarzania i przechowywania danych

Określiliśmy nasze zasady i procedury dotyczące przechowywania danych, które mają na celu zapewnienie przestrzegania naszych zobowiązań prawnych w zakresie zachowywania i usuwania danych osobowych. Dane osobowe, które przetwarzamy w dowolnym celu lub celach, nie będą przechowywane dłużej niż jest to konieczne do tego celu lub tych celów. Jeśli jesteś naszym klientem, Twoje dane osobowe będą przechowywane w celach rozliczeniowych maksymalnie przez okres wynoszący 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku związany z umową zawartą w sklepie. W pozostałym zakresie uzasadnionym celami przetwarzania dane osobowe będą przechowywane tak długo, jak istnieć będzie podstawa prawna ich przetwarzania - chyba, że obowiązujące przepisy prawa wymagałyby dłuższego okresu ich przechowywania. Z końcem okresu przechowywania dane osobowe zostaną usunięte lub zanonimizowane. W przypadku, kiedy przetwarzamy Twoje dane osobowe na podstawie dodatkowych zgód – oczywiście pod warunkiem, że je wyrazisz – przetwarzamy je aż do czasu cofnięcia wcześniej udzielonej zgody. W przypadku przetwarzania danych osobowych do celów marketingu bezpośredniego - przetwarzamy je aż do czasu zgłoszenia sprzeciwu względem ich przetwarzania. Podsumowując, dane Użytkowników przechowujemy nie dłużej niż jest to konieczne do realizacji celów, dla których je zgromadzono, chyba że obowiązujące przepisy prawa wymagają od nas ich dłuższego przechowywania.

Twoje prawa

H.

Chcemy żebyś wiedział, iż przysługuje Tobie prawo:

- dostępu do danych oraz otrzymanie ich kopii. Masz prawo uzyskać od nas potwierdzenie, czy przetwarzamy Twoje dane osobowe, a jeżeli ma to miejsce, masz prawo:

a) uzyskać dostęp do swoich danych osobowych,

b) uzyskać informacje o celach przetwarzania, kategoriach przetwarzanych danych osobowych, o odbiorcach lub kategoriach odbiorców tych danych, planowanym okresie przechowywania Twoich danych lub o kryteriach ustalania tego okresu, o prawach przysługujących Ci na mocy RODO oraz o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego, o źródle tych danych, o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu oraz o zabezpieczeniach stosowanych w związku z przekazaniem tych danych poza Unię Europejską,

c) uzyskać kopię swoich danych osobowych.

- do sprostowania (poprawiania) danych. Masz prawo do sprostowania i uzupełnienia podanych przez siebie danych osobowych. Masz prawo żądać od nas sprostowania tych danych (jeżeli są nieprawidłowe) oraz ich uzupełnienia (jeżeli są niekompletne);

- do usunięcia danych (prawo do bycia zapomnianym) - jeżeli Twoim zdaniem nie ma podstaw do tego, abyśmy przetwarzali Twoje dane możesz żądać, abyśmy je usunęli. Masz prawo żądania usunięcia danych osobowych, jeżeli:

a) wycofałeś określoną zgodę, w zakresie w jakim dane osobowe były przetwarzane w oparciu o Twoją zgodę;

b) Twoje dane osobowe przestały być niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w których były przetwarzane;

c) wniosłeś sprzeciw wobec wykorzystywania Twoich danych w celu prowadzenia statystyki korzystania z Serwisu, a sprzeciw został uznany za zasadny;

d) Twoje dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem.

Pomimo żądania usunięcia danych osobowych, w związku z wniesieniem sprzeciwu lub wycofaniem zgody, możemy zachować pewne dane osobowe w zakresie niezbędnym do celów ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. Dotyczy to w szczególności danych osobowych obejmujących: imię, nazwisko, adres e-mail oraz historię aplikacji, które to dane zachowujemy dla celów rozpatrywania skarg oraz roszczeń związanych z korzystaniem z naszych usług.

- ograniczenia przetwarzania danych - możesz żądasz, abyśmy ograniczyli przetwarzanie Twoich danych osobowych wyłącznie do ich przechowywania lub wykonywania uzgodnionych z Tobą działań, jeżeli Twoim zdaniem mamy nieprawidłowe dane na Twój temat lub przetwarzamy je bezpodstawnie, lub nie chcesz, żebyśmy je usunęli bo są Ci potrzebne di ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, lub na czas wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania danych. Masz prawo do żądania ograniczenia wykorzystania Twoich danych osobowych w następujących przypadkach:

a) gdy kwestionujesz prawidłowość swoich danych osobowych – wówczas ograniczymy ich wykorzystanie na czas potrzebny nam do sprawdzenia prawidłowości Twoich danych;

b) gdy przetwarzanie Twoich danych jest niezgodne z prawem, a zamiast usunięcia danych zażądasz ograniczenia ich wykorzystania;

c) gdy Twoje dane osobowe przestały być niezbędne do celów, w których je zebraliśmy lub wykorzystywaliśmy, ale są one potrzebne Tobie w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;

d) gdy wniosłeś sprzeciw wobec wykorzystania Twoich danych – wówczas ograniczenie następuje na czas potrzebny do rozważenia, czy – ze względu na Twoją szczególną sytuację – ochrona Twoich interesów, praw i wolności przeważa nad interesami, które realizujemy, przetwarzając Twoje dane osobowe.

- do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania. Jeżeli Twój sprzeciw okaże się zasadny i nie będziemy mieli innej podstawy prawnej do przetwarzania Twoich danych osobowych, usuniemy Twoje dane, wobec wykorzystania których wniosłeś sprzeciw;

- do przenoszenia danych - masz prawo otrzymać od nas w ustrukturyzowanzym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego, np. CSV, dane osobowe Ciebie dotyczące, które nam dostarczyłeś na podstawie Twojej zgody. Możesz też zlecić nam przesłanie tych danych bezpośrednio innemu podmiotowi;

- wniesienia skargi do organu nadzorczego. Możesz zgłaszać do nas skargi, zapytania i wnioski dotyczące przetwarzania Twoich danych osobowych oraz realizacji przysługujących Ci uprawnień. Jeżeli uważasz, że przetwarzamy Twoje dane niezgodnie z prawem, możesz złożyć w tej sprawie skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą przy ul. Stawki 2 w Warszawie.

Jeżeli, w wykonaniu wymienionych powyżej uprawnień, występujesz do nas z żądaniem, spełniamy to żądanie albo odmawiamy jego spełnienia niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu miesiąca po jego otrzymaniu. Jeżeli jednak – z uwagi na skomplikowany charakter żądania lub liczbę żądań – nie będziemy mogli spełnić Twojego żądania w ciągu miesiąca, spełnimy je w ciągu kolejnych dwóch miesięcy informując Cię uprzednio o zamierzonym przedłużeniu terminu.

Możesz zgłaszać do nas skargi, zapytania i wnioski dotyczące przetwarzania Twoich danych osobowych oraz realizacji przysługujących Ci uprawnień.

I. Ciasteczka

Nasza strona internetowa korzysta z plików cookie.

Plik cookie to plik zawierający identyfikator (ciąg liter i cyfr), który jest wysyłany przez serwer internetowy do przeglądarki internetowej i przechowywany przez przeglądarkę. Dane identyfikacyjne są ponownie przesyłane na serwer za każdym razem, gdy przeglądarka wyśle żądanie otwarcia strony znajdującej się na serwerze. Pliki cookie mogą być „trwałymi” lub „sesyjnymi” plikami cookie: trwałe pliki cookie będą przechowywane przez przeglądarkę internetową i pozostaną ważne do ustalonej daty wygaśnięcia, chyba że użytkownik usunie je przed datą wygaśnięcia; sesyjny plik cookie wygasa z końcem sesji użytkownika, gdy przeglądarka internetowa jest zamykana. Pliki cookie zazwyczaj nie zawierają żadnych informacji identyfikujących użytkownika, ale dane osobowe, które przechowujemy na Twój temat, mogą być powiązane z informacjami przechowywanymi w plikach cookie i uzyskiwanymi z nich. Używamy zarówno sesyjnych, jak i trwałych ciasteczek na naszej stronie.

1. Nazwy plików cookie, których używamy na naszej stronie internetowej, oraz cele, w których są wykorzystywane, są określone poniżej: Używamy Google Analytics i Adwords na naszej stronie internetowej, aby rozpoznać komputer, gdy użytkow nik, odwiedza witrynę / śledzi użytkowników podczas przeglądania witryny / umożliwia korzystanie z koszyka na stronie / poprawić użyteczność strony internetowej / analizować korzystanie ze strony internetowej / administrować stroną internetową / zarządzać witryną / zapobiegać oszustwom i poprawić bezpieczeństwo strony internetowej / personalizować stronę internetową dla każdego użytkownika / kierować reklamy, które mogą być szczególnie interesujące dla określonych użytkowników / opisać cele};

2. Większość przeglądarek pozwala odmówić przyjęcia plików cookie — na przykład:

a. w przeglądarce Internet Explorer (wersja 10) można blokować pliki cookie, korzystając z dostępnych ustawień zastępowania obsługi plików cookie, klikając „Narzędzia”, „Opcje internetowe”, „Prywatność”, a następnie „Zaawansowane”;

b. w przeglądarce Firefox (wersja 24) możesz zablokować wszystkie pliki cookie, klikając „Narzędzia”, „Opcje”, „Prywatność”, wybierając „Użyj ustawień niestandardowych dla historii” z menu rozwijanego i odznaczając „Akceptuj ciasteczka z witryn”;

c. w Chrome (wersja 29) możesz zablokować wszystkie pliki cookie, otwierając menu „Dostosuj i kontroluj”, klikając „Ustawienia”, „Pokaż ustawienia zaawansowane” i „Ustawienia treści”, a następnie wybierając „Blokuj witrynom ustawianie dowolnych danych” pod nagłówkiem „Pliki cookie”. Zablokowanie wszystkich plików cookie będzie miało negatywny wpływ na możliwość korzystania z wielu stron internetowych. Jeśli zablokujesz pliki cookie, nie będziesz mógł korzystać z wszystkich funkcji naszej strony.

3. Możesz usunąć pliki cookie już zapisane na komputerze — na przykład:

a. w przeglądarce Internet Explorer (wersja 10) należy ręcznie usunąć pliki cookie (instrukcje można znaleźć na stronie http://support.microsoft.com/kb/278835 );

b. w przeglądarce Firefox (wersja 24) możesz usunąć pliki cookie, klikając „Narzędzia”, „Opcje” i „Prywatność”, a następnie wybierając „Użyj ustawień niestandardowych dla historii”, klikając „Pokaż pliki cookie”, a następnie klikając „Usuń wszystkie pliki cookie”; i

c. w przeglądarce Chrome (wersja 29) można usunąć wszystkie pliki cookie, otwierając menu „Dostosuj i kontroluj”, klikając „Ustawienia”, „Pokaż ustawienia zaawansowane” i „Wyczyść dane przeglądarki”, a następnie wybierając „Usuń pliki cookie i dane innych stron i wtyczek” przed kliknięciem „Wyczyść dane przeglądania”.

4. Usunięcie plików cookie będzie miało negatywny wpływ na użyteczność wielu stron internetowych

J. Strony Internetowe Osób Trzecich

Nasza strona internetowa zawiera hiperłącza do stron internetowych osób trzecich oraz szczegółowe informacje na ich temat. Nie mamy kontroli i nie ponosimy odpowiedzialności za politykę prywatności i praktyki osób trzecich.

K. Nowelizacje

Niniejsze zasady mogą być okresowo aktualizowane poprzez zamieszczenie w naszej witrynie ich nowej wersji. Należy od czasu do czasu sprawdzać tę stronę, aby upewnić się, że rozumiesz wszelkie zmiany w tych zasadach. Możemy powiadomić Cię o zmianach w niniejszej polityce za pośrednictwem poczty elektronicznej lub prywatnego systemu przesyłania wiadomości na naszej stronie internetowej.

H. Administrator danych osobowych

Cyfrowe Sieci Multimedialne Sp. z o.o.

ul. Kwiatkowskiego 1,

37-450 Stalowa Wola

iod@csmm.pl